Co je to?

10.11.2009 22:30

Seniorátní výbor je správním orgánem seniotáru. do ejho působnosti náleží jednat a usnášet se o všech věcech seniorátu, které nejsou výslověn přikázány konventu nebo seniorovi.

Seniorovi přísluší zejména dohled na sbory a církevní pracovníky seniorátu a pastorační péče o sbory.

Sídlem seniorátu je sbor, v němž senior působí jako kazatel.

Senior zastupuje v jeho povinnostech jím pověřený náměstek a podle jeho pokynů se s ním dělí o práci. Zastupováním může senior pověřit též kteréhokoliv člena seniorátního výboru v mezích jeho způsobilosti.

—————

Zpět