K VOLBĚ KAZATELE

29.03.2010 15:16

Povolací listina - vzor

Povolací listina upravuje práva a povinnosti kazatele ve sboru, v němž je zvolen.

—————

12.11.2009 13:39

Protokol o volbě

O každé volbě kazatele se vyhotoví protokol, který se dvojmo pošle na seniorátní výbor. Ten pak všechny potřebné listiny pošle na synodní radu. Protokoly se liší dle toho, zda kazatel nastupuje na sbor, nebo se jedná o kazatele - důchodce, který může být volen pouze na dobu jednoho roku, anebo zda...

—————

12.11.2009 13:29

Administrace

V případě, že sbor není obsazen kazatelem, je seniorem ustanoven tzv. administrátor. Jeho pvoinnosti a práva vůči adminostrovanému sboru upravuje dohoda o administraci, kterou spolu se staršovstvem administrovaného sboru projedná a předloží ke schválení seniorátnímu výboru. V případě, že se obě...

—————

12.11.2009 13:25

Pravidla povolávání kazatelů

Aby mohl být kazatel/ kazatelka povolán/ a do služby v konkrétním Farním sboru, je potřeba vše náležitě projednat a připravit. Pomocí je jistě dokument s názvem Pravidla povolávání kazatelů. A také Náležitosti k volbě kazatele.

—————

12.11.2009 13:09

K bydlení kazatelů

Každý Farní sbor se s kazatelem ještě před jeho nástupem dohodne na způsobu uzavření náležitostí souvisejících s jeho bydlením. Je potřeba rozhodnout, zda půjde o smlouvu o užívání kazatelského bytu  nebo o nájemní smlouvu. K té je potřeba vyplnit také  tzv. evidenční list.

—————

11.11.2009 21:16

Předávací protokol

Při předávání úřadu kazatele/ kazatelky je potřeba řádně předat sbor nastupujícímu kazateli či administrátorovi, a to vždy za přítomnosti místního kuirátora a člena seniorátního výboru. O předání, které se vyhotovuje zápis, který všichni čtyři zástpuci podepíší. Jeden výtisk pak každému z nich...

—————


Anketa

Čím by měl být farář především?

Manažerem
(10)
31%

Pastorem
(4)
13%

Učitelem
(1)
3%

Kazatelem
(2)
6%

Ferdou mravencem - umět si se vším poradit
(7)
22%

Administrátorem
(1)
3%

Iniciátorem oprav
(1)
3%

Misionářem
(3)
9%

Tahounem
(2)
6%

Opravářem
(0)
0%

Soudcem
(1)
3%

Celkový počet hlasů: 32